Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Podane poniżej informacje dotyczą wyłącznie danych odnoszących się do osób fizycznych w zakresie objętym Rozporządzeniem (UE) 2016/679, zwane dalej „Waszymi danymi osobowymi”


Jest to standardowe pismo. Jeżeli zostało wysłane do Państwa jako do osoby prawnej (jak w przypadku większości spółek posiadających osobowość prawną), prosimy o przekazanie informacji swoim
pracownikom, których dane osobowe zostaną przekazane lub udostępnione nam w trakcie przygotowywania, realizacji i zakończenia powiązanych transakcji i relacji biznesowych pomiędzy naszymi spółkami.


Zgodnie z art.13 ust. 1-2 oraz/lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klingspor Sp. z o.o. z siedzibą zarejestrowaną w Bielsku-Białej przy ul. Tadeusza Regera 58.
 • Został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: IODO@klingspor.pl , pod numerem telefonu: 33 8282125 lub pisemnie pisząc na adres naszej siedziby
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
 • Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp inne podmioty przetwarzające, np. podmioty z grupy Klingspor, firmy prawnicze, informatyczne, podmioty wykonujące świadczenia zdrowotne, zakłady
  ubezpieczeń i brokerzy ubezpieczeniowi i inne na podstawie zawartych umów powierzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania przedmiotu umowy, a poustaniu tego okresu przez czas wynikający z przepisów prawa. 
 • Jeżeli pozostaje Pani/Pan lub Pani/Pana pracodawca w stosunku biznesowym z grupą Klingspor, możemy wykorzystać Pani/Pana dane kontaktowe w celu dostarczenia informacji, w tym informatory
  na temat naszego asortymentu produktów oraz ofert specjalnych, chyba że otrzymamy od Państwa informację o niewyrażeniu na to zgody.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania takich danych zgodnie z art. 17 i 18 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
  Jeżeli ma to zastosowanie do naszego rodzaju relacji biznesowych, ma Pani/Pan, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia (UE) 2016/679 prawo do przeniesienia swoich danych. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie osobistej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: IODO@klingspor.pl. Cofnięcie zgody nie ogranicza naszego prawa do przetwarzania danych osobowych w oparciu o inne postanowienia  obowiązującego prawa.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa unijnego -rozporządzenia RODO.
 • Dane konieczne do wykonania przez nas postanowień prawa oraz wszystkie dane konieczne w trakcie właściwego przygotowania, realizacji lub zakończenia naszych relacji biznesowych z Państwem muszą być dostarczone. Wszystkie pozostałe dane są dostarczane na zasadzie dobrowolności i niedostarczenie takich danych zazwyczaj nie skutkuje istotnymi konsekwencjami. 
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.