Kodeks postępowania Klingspor

Niniejszy kodeks postępowania opisuje w zwięzły i przejrzysty sposób podstawowy system wartości firmy Klingspor. Jeśli ktoś nie ma pewności, jak należy zachowywać się w konkretnej sytuacji, niniejszy kodeks postępowania powinien mu pomóc znaleźć właściwy sposób postępowania.

Kim jesteśmy

Klingspor to firma rodzinna z ponad 120-letnią tradycją. Założona w Niemczech grupa Klingspor obejmuje dziś ponad 35 spółek na wszystkich kontynentach.

Ważną podstawą tego sukcesu jest nasza kultura korporacyjna, oparta na następujących filarach:

  • nieskazitelność naszych działań,
  • zrównoważony rozwój firmy,
  • jakość i bezpieczeństwo naszych produktów,
  • wspieranie innowacyjności.

 

Nieskazitelność naszych działań

Nieskazitelność i uczciwość określają naszą politykę biznesową i nasze postępowanie. Oznacza to dla każdego pracownika na całym świecie, że w razie wątpliwości zawsze może zastosować się do następującej zasady przewodniej:

„Klingspor zawsze oczekuje od wszystkich osób – od zwykłego pracownika po prezesa – uczciwego i nieskazitelnego postępowania, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz!”

Przestrzeganie przepisów

Jest dla nas oczywiste, że w naszych oddziałach przestrzegamy lokalnych przepisów, a także wszystkich wewnętrznych wytycznych i instrukcji. Sukces biznesowy Klingspor jest możliwy tylko przy uczciwej konkurencji. Dlatego unikamy wszelkich nieuczciwych zachowań wobec konkurencji, w szczególności niezgodnych z zasadami konkurencji uzgodnień z klientami, dostawcami lub konkurentami oraz wszelkich naruszeń przepisów antymonopolowych. Ze względu na często stosowaną szeroką interpretację przepisów, zwłaszcza w zakresie komunikacji z konkurentami, również w organizacjach, należy uważać, aby nieumyślnie nie wymieniać informacji istotnych z punktu widzenia prawa antymonopolowego. 

Zakaz dyskryminacji

Nie tolerujemy żadnej formy dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, pochodzenie kulturowe, rasę, wiek, niepełnosprawność, przekonania religijne lub orientację seksualną. Wszelkie formy molestowania seksualnego lub zastraszania są zabronione w grupie Klingspor.

Odpowiedzialne obchodzenie się z własnością firmy

Traktujemy własność Klingspor tak odpowiedzialnie, jakby to była nasza własność, ale nie używamy jej do celów prywatnych i nie udostępniamy jej osobom trzecim. Wyjątki od tej zasady wymagają wcześniejszej pisemnej zgody przełożonego. Na podobnej zasadzie, informacje wewnętrzne firmy, zwłaszcza tajemnice służbowe i handlowe, mogą być wykorzystywane, zapisywane i powielane wyłącznie do celów służbowych.

Zapobieganie konfliktom interesów

Konflikt interesów stwarza regularnie zagrożenia dla firmy i często stawia pracowników w osobistej sytuacji, która utrudnia podjęcie właściwej decyzji lub wydaje się zagrażać prawidłowemu postępowaniu w rozumieniu interesów firmy. Dlatego chcemy zapobiegać konfliktom interesów. Dlatego pracownicy Klingspor nie angażują się w dodatkową pracę u konkurentów, klientów ani dostawców i nie uczestniczą finansowo w ich przedsiębiorstwach (chyba że jest to spółka giełdowa lub za zezwoleniem przełożonego).

Zgodnie z ogólną zasadą, relacje rodzinne, osobiste lub finansowe, które w konkretnej sytuacji mogą negatywnie wpłynąć na obiektywne podejmowanie decyzji, należy zgłosić przełożonemu, aby zdecydował, jak należy dalej postępować w tej sprawie.

W godzinach codziennej pracy każdy pracownik wykorzystuje całą swoją siłę dla firmy, co oznacza, że nie wykonuje żadnych prac dodatkowych dla innych pracodawców i nie prowadzi własnej działalności.

Zakaz korupcji

W grupie Klingspor nie akceptujemy żadnych form korupcji. Szczegóły i instrukcje dotyczące korupcji można znaleźć w naszej polityce antykorupcyjnej, która obowiązuje w całej grupie Klingspor.

Nawet stosunkowo niewielkie lokalne przypadki korupcji mogą, oprócz lokalnych konsekwencji prawnych, mieć daleko idące negatywne konsekwencje dla całej grupy, ponieważ światowa reputacja Klingspor doznać szkody i np. globalni wielcy klienci mogą zaprzestać współpracy z naszą firmą. Dlatego też wszyscy pracownicy i zarząd grupy Klingspor są zobowiązani do podejmowania natychmiastowych i zdecydowanych działań przeciwko każdemu przypadkowi korupcji oraz do zaprzestania współpracy ze skorumpowanymi kontrahentami.

W związku z tematem korupcji obowiązuje również zasada, że pracownicy Klingspor, zgodnie z ich stanowiskami/funkcjami, nie mogą żądać od innych pracowników, zwłaszcza podległych, aby świadczyli im prywatne usługi lub przekazywali im na drodze prywatnej towary, których inaczej by nie otrzymali.

Bezpieczeństwo informatyczne

Pracownicy Klingspor są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń dostarczanych przez dział IT w centrali firmy w Haiger w celu zapobiegania utracie danych i ochrony przed cyberprzestępczością.

Używając sprzętu służbowego, zawsze należy dbać o to, aby odbywało się to w sposób odpowiedzialny, aby uniknąć utraty lub uszkodzenia plików i systemów informatycznych. Oprócz ogólnych środków ostrożności chodzi tutaj również to, aby w miarę możliwości na urządzeniach przenośnych zapisywać tylko dane, które są rzeczywiście potrzebne i usuwać stare dane, które nie są już potrzebne.

Przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony danych, zarówno w odniesieniu do danych osobowych pracowników, jak i do przetwarzania danych osób trzecich, np. klientów i dostawców.

Zrównoważony rozwój firmy

Nasz rozwój jest zrównoważony zarówno pod względem naszej działalności, jak i naszych pracowników i oddziałów.

Relacje z kontrahentami

Zrównoważony rozwój można osiągnąć tylko wtedy, gdy zrozumiemy, jak należy pozyskiwać nowych klientów i budować długotrwałe, obustronnie korzystne relacje z obecnymi klientami. Aby to się udało, na pierwszym miejscu musi zawsze znajdować się trwałe, udane zaopatrywanie naszych klientów we wszystkich głównych i mniejszych procesach w całej Grupie Klingspor. Również każdy pracownik z działów niemających bezpośredniego kontaktu z klientami musi mieć zawsze świadomość, że jest pośrednio ogniwem w łańcuchu zaopatrzenia naszych klientów. Dlatego koncepcja obsługi klienta dotyczy nie tylko klientów zewnętrznych, ale także wewnętrznych w ramach grupy Klingspor lub pomiędzy poszczególnymi działami.

Słuchamy naszych klientów i dajemy im jasne, zrozumiałe odpowiedzi. Szybko reagujemy na zapytania i opracowujemy proaktywne rozwiązania. Obsługujemy naszych klientów niezawodnie i realizujemy dane im obietnice. W przypadku nowych wyzwań zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie, które jest konstruktywne zarówno dla klienta, jak i dla Klingspor.

Naszym celem jest także rozwijanie długotrwałej partnerskiej współpracy ze sprawdzonymi dostawcami. Cenimy sobie zawsze konstruktywną i profesjonalną realizację wspólnych uzgodnień i wspólne, konstruktywne poszukiwanie nowych rozwiązań. Podobnie jak w przypadku naszych klientów, komunikacja z dostawcami powinna być zawsze jasna, wiążąca i ukierunkowana na szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów.

Współpraca w grupie Klingspor

Jesteśmy przekonani, że płaskie poziomy hierarchii, bezpośredni dostęp stały pracowników do ich przełożonych oraz długotrwała lojalność sprawdzonych pracowników są podstawowymi warunkami trwałego sukcesu i możliwości szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania. 

Pracujemy konstruktywnie, z szacunkiem i zaufaniem. Nie tylko szybko odpowiadamy na zapytania od kolegów, ale musimy również otwarcie i szczerze komunikować się ze sobą, aby analizować i rozwiązywać problemy.

Jako pracownicy Klingspor działamy i podejmujemy decyzje w sposób zorientowany na cel i odpowiedzialny. Jesteśmy świadomi, że nasi koledzy i przełożeni są uzależnieni od tego, czy będziemy wykonywać nasze zadania prawidłowo pod względem merytorycznym, terminowo i niezawodnie.

Skuteczna kultura innowacyjności i odpowiedzialne traktowanie siebie nawzajem to również odpowiedzialne postępowanie w razie niepowodzeń, gdy rozsądnie przemyślane i właściwie prowadzone działanie nie przyniesie oczekiwanego efektu.

Zasada, że w godzinach pracy nie wolno spożywać alkoholu itp., obowiązuje nie tylko w krajach i regionach, w których spożywanie alkoholu itp. jest zabronione.

Również podczas kolacji służbowych i podobnych imprez należy zachować stosowny umiar.

Zachowanie się w pracy

W kontaktach z kontrahentami oraz koleżankami i kolegami z zachowujemy się zawsze uprzejme i stosownie. Jesteśmy świadomi, że nasz wygląd i nasze zachowanie w słowie i czynie zawsze kształtują wizerunek nas i firmy Klingspor. Dlatego zawsze dążymy do profesjonalnego zachowania się, które odzwierciedla idee wartości opisanych w niniejszym kodeksie postępowania.

Standardy pracy

W Klingspor dbamy o to, aby zagrożenia dla ludzi i zanieczyszczenia środowiska były w jak największym stopniu eliminowane lub ograniczane i aby zasoby były wykorzystywane oszczędnie. Bezpieczeństwo to nasz priorytet, co oznacza, że wszystkie nasze produkty są zgodne z niemieckimi i międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Dla nas oznacza to jednak również, że standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska są przestrzegane we wszystkich naszych oddziałach, zwłaszcza w naszych fabrykach, w celu zapobiegania zagrożeniom dla naszych pracowników.

Klingspor odrzuca wszelkie formy pracy dzieci oraz pracy przymusowej i nie akceptuje ich również u swoich kontrahentów. W związku z tym Klingspor wspiera także te stwierdzenia, które są zakotwiczone w podstawowych standardach pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów

Klingspor dostarcza wysokiej jakości materiały ścierne. Przekonujemy naszych klientów wysoką jakością produktów i obsługi klienta.

Jakość naszych produktów jest gwarantowana za pomocą specjalnego standardu produkcji i niezależna od lokalizacji. Dlatego we wszystkich zakładach produkcyjnych i montażowych stosujemy zawsze ustalone procesy produkcyjne. Doskonalenie i dalszy rozwój naszych procesów produkcyjnych zapewnia więc odpowiednią jakość naszych produktów.

Bezpieczeństwo użytkowników jest niezbędnym wymogiem dla wszystkich naszych produktów i technologii produkcji. Dlatego przywiązujemy ogromną wagę do naszego członkostwa w Organizacji Bezpieczeństwa Narzędzi Ściernych (oSa) i cieszymy się z przystąpienia każdego innego producenta materiałów ściernych do oSa.

Kultura innowacyjności

W swojej ponad stuletniej historii nasza grupa stała się jednym z wiodących producentów materiałów ściernych z ponad 35 firmami na całym świecie, tylko dlatego, że charakteryzuje się przedsiębiorczością, która ma na celu zapewnienie stałego i zrównoważonego rozwoju naszej grupy.

Wymaga to innowacyjnego myślenia i działania na wszystkich poziomach firmy. Chodzi tutaj zarówno naszą gotowość do konstruktywnego kwestionowania istniejącego stanu rzeczy, jak i o otwartość na szybkie i aktywne promowanie rozsądnych zmian.

Ta kultura innowacyjności pozwala nam na oferowanie niezawodnych produktów i rozwiązań, które spełnią wymagania naszych klientów również w przyszłości, nawet w otoczeniu gwałtownie zmieniających się rynków i stałego postępu technicznego.

Nieprzestrzeganie zasad

Jeśli ktoś zauważy, że inny pracownik narusza zasady niniejszego kodeksu postępowania, należy, jeśli to możliwe, najpierw uprzejmie zwrócić mu na to uwagę. Jeśli naruszenie zasad powtórzy się lub nastąpi umyślnie, należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym, lokalnym zarządem, zarządem MKG lub pełnomocnikiem ds. zgodności. Jeśli w wyjątkowych przypadkach nie jest to możliwe z przyczyn osobistych, należy zaangażować rzecznika praw pracownika.

Rzecznik praw pracownika

W interesie Klingspor i każdego pracownika leży eliminowanie istniejących nieprawidłowości i niewłaściwych praktyk. Przypadki naruszania zasad należy zatem zgłaszać otwarcie i bezpośrednio. Jeżeli wyjątkowo, z powodów osobistych, pracownik nie może otwarcie zgłosić takiej sytuacji, każdy pracownik może poufnie i anonimowo skontaktować się z rzecznikiem praw pracownika w grupie Klingspor i zwrócić uwagę na niewłaściwe praktyki i nadużycia, bez obaw o osobiste konsekwencje. Nie należy jednak nadużywać możliwości korzystania z pomocy rzecznika do zgłaszania codziennych różnic zdań pomiędzy pracownikiem a przełożonym.

Kontakt z rzecznikiem jest możliwy drogą e-mailową lub telefoniczną. Kontakt: omb@klingspor.de tel. +49 (2773) 922-388.

Zarząd każdej spółki Klingspor musi zadbać o to, by wszyscy pracownicy byli zawsze poinformowani o roli rzecznika praw pracownika oraz o jego aktualnych danych kontaktowych.

Stan na: 09.11.2018