Ogólne warunki handlowe

 

 

                                                                            Bielsko-Biała, 21 października 2022r.

 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

I WARUNKI ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

KLINGSPOR przyjmuje do realizacji wyłącznie zamówienia przesłane w formie pisemnej. W pierwszej kolejności realizowane są zamówienia, które oprócz wyspecyfikowanego asortymentu zawierają numery katalogowe produktów.

KLINGSPOR każdorazowo potwierdza termin i warunki realizacji zamówień na podany w zamówieniu numer fax lub adres e-mail.

 

2. CENY

Sprzedaż wyrobów przez KLINGSPOR dla Odbiorcy następuje na podstawie cen umownych ustalonych przez Dostawcę. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen w trakcie realizacji zamówienia. W takim przypadku o zmianie cen musi być poinformowany Odbiorca.

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

Podstawowa forma płatności to: przedpłata przed wysyłką towaru. Istnieje możliwość zastosowania formy płatności „przelewem w terminie do 3 dni”. Płatność z odroczonym terminem zapłaty musi być oddzielnie uzgodniona i potwierdzona pisemnie. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury do daty wpływu należności na konto określone w fakturze. Niedotrzymanie ustalonego terminu płatności skutkować będzie naliczeniem odsetek ustawowych.

W przypadku dokonania przedpłaty przed wysyłką towaru lub zastosowania formy płatności „przelewem w terminie do 3 dni” KLINGSPOR udziela rabatu w wysokości 2 % od obowiązujących w dniu złożenia zamówienia cen cennikowych.

W przypadku nieterminowej zapłaty faktury z formą płatności „przelewem w terminie do 3 dni” będzie wystawiona faktura korygująca na wartość udzielonego 2 % rabatu.

 

4. WARUNKI DOSTAW

KLINGSPOR zastrzega sobie prawo wyboru firmy przewozowej dostarczającej towar.

 

Koszty wysyłki pokrywa KLINGSPOR w przypadku:

- wysyłki zamówionych wyrobów na łączną wartość brutto od 1.000 zł

 

W przypadku zamówienia towarów na niższą wartość, niż 1.000 zł brutto, do faktury zostaną doliczone koszty wysyłki towaru w kwocie 19,50 zł. netto + 23% podatek VAT.

 

5. WARUNKI SZCZEGÓLNE

KLINGSPOR nie upoważnia Odbiorcy do używania nazwy i logo oraz znaków handlowych i reklam. Zgoda taka na wniosek Odbiorcy musi być przekazana na piśmie.

Odbiorca nie może wiążąco, bez otrzymania potwierdzenia od firmy KLINGSPOR, informować swoich Klientów o warunkach i terminach sprzedaży wyrobów.

Tolerancja szerokości dla jumborolek (tzw. oryginałów) z papieru i płótna ściernego oraz papieru płótnowanego o szerokości produkcyjnej (nieobcinanej), wynosi +0 /- 20 mm. Przyjęty zakres tolerancji podyktowany jest skurczem papierowego lub płóciennego nośnika oraz brzegami podłoża bez nasypu ziarna. Szerokość użytkowa dla tzw. oryginałów jest mniejsza od szerokości produkcyjnej.

Tolerancja ilości wykonania i dostawy pasów bezkońcowych na zamówienie wynosi dla pasów o szerokości do 399 mm: +/-20% dla ilości do 50 szt., +/-10% dla ilości od 51 do 500 szt., +/-5% dla ilości powyżej 500 szt., dla pasów o szerokości od 400 mm: +/-10% dla ilości do 50 szt., +/-5% dla ilości od 51 do 200 szt., +/-3% dla ilości powyżej 200 szt. Tolerancje wynikają z założeń technologicznych, szerokości półfabrykatów użytych do produkcji i innych uwarunkowań jakościowo-produkcyjnych.

 

W przypadku nie osiągnięcia zgody spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby firmy KLINGSPOR. W spawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Informacji w sprawie realizacji zamówień udziela:

Dział Sprzedaży Krajowej     

tel. 033 / 82 - 82 - 104,105, 106, 107, 108

fax 033 / 82 - 82 - 111;  82 - 82 - 110

Ekspedycja

tel. 033 / 82 - 82 - 176, 177

Fakturowanie      

tel. 033 / 82 - 82 - 174, 175

 

Konto bankowe: Bank Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej

nr konta 43 1240 4142 1111 0000 4822 8732

  

WARUNKI ROZPATRYWANIA REKLAMACJI zgodne z instrukcją I34

 1. Niniejsze warunki dotyczą sprzedaży w systemie obrotu profesjonalnego oraz konsumenckiego.
 2. Na towary dostarczane przez KLINGSPOR Sp. z o.o. nie udziela się gwarancji.
 3. Reklamacje na towary dostarczane przez KLINGSPOR Sp. z o.o. są rozpatrywane na zasadzie rękojmi.
3.1. KLINGSPOR Sp. z o.o.  jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli towar sprzedany ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, albo też jeżeli towar został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
3.2. KLINGSPOR Sp. z o.o. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania.
3.3. Jeżeli towar sprzedany ma wady, kupujący może od umowy odstąpić, żądać obniżenia ceny, albo wymiany na towar wolny od wad. 
3.4. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłoczne po jej wykryciu.
3.5. Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do towarów wadliwych.

 4. Kupujący (dystrybutor, hurtownik, sklep) może reklamować towar tylko u sprzedającego (KLINGSPOR Sp. z o.o.).

4.1. W przypadku, gdy kupujący wprowadzi towar do dalszego obrotu – zobowiązany jest on wówczas do rozpatrzenia reklamacji względem swoich własnych klientów. 

 KLINGSPOR Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 5. Obowiązkiem kupującego jest dostarczenie dowodu zakupu i towaru reklamowanego. Reklamujący dostarcza towar reklamowany na koszt KLINGSPOR Sp. z o. o.

 6. W przypadku nieuznania reklamacji przez KLINGSPOR Sp. z o.o., towar reklamowany jest zwrócony kupującemu na jego koszt, chyba że kupujący wyrazi zgodę na jego zwrot w późniejszym terminie, wraz z jedną z najbliższych dostaw. Wówczas kupujący nie zostaje obciążony kosztami zwrotu towaru. Kupujący ma prawo zastrzec sobie, iż w przypadku nieuznania reklamacji nie życzy sobie zwrotu towaru reklamowanego – w takim przypadku towar zostanie zniszczony.

 7. KLINGSPOR Sp. z o.o. odpowiada za dostarczenie do kupującego towaru.

W przypadku uszkodzenia lub braku towaru obowiązkiem kupującego jest zgłoszenie tego faktu przewoźnikowi (kierowcy). Kierowca jako przedstawiciel przewoźnika ma obowiązek spisać protokół szkodowy, który kupujący powinien dostarczyć niezwłocznie do KLINGSPOR Sp. z o.o. Tylko protokół szkodowy podpisany przez przewoźnika jest podstawą do uznania reklamacji logistycznych, które dotyczą braku towaru w dostawie lub uszkodzeń towaru w czasie transportu.

 

Uwaga: Punkt 6 i 7 dotyczy obrotu handlowego na terenie Polski.

 

Informacja dotycząca sposobu rozpatrywania reklamacji przez KLINGSPOR Sp. z o.o.:

 1. Zgłoszenie reklamacyjne można zgłosić pisemnie, faksem, e-mailem.
 2. Zgłoszenie reklamacji jest przyjmowane przez:
  1. właściwego handlowca
  2. Dział Logistyki - w przypadku reklamacji ilościowych tel. +48 33/8282 170
  3. Dział Kontroli Jakości – w przypadku reklamacji jakościowych
 • pasy bezkońcowe - tel. +48 33/8282 141
 • galanteria ścierna, podłoża w oryginalnej szerokości - +48 33/8282 186
 • tarcze KRONENFLEX, mopy, SMT - +48 33/8297 725
 • adres e-mail (dla całości asortymentu): complaints@klingspor.pl